Det var god oppslutning om konferansen, som samlet 152 deltakere fra hele VA-bransjen

Det var god oppslutning om konferansen, som samlet 152 deltakere fra hele VA-bransjen

Målgruppe

Målgruppen for den årlige konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt rådgivere og leverandører innen vannbransjen. Konferansen er også aktuell for rådgivere og leverandører innen vannbransjen, arealplanleggere og byggesaksbehandlere i kommunene, samt politikere og andre med interesse for vannforsyning og avløpshåndtering.

Kompetansenettverk

Den årlige VA-konferansen er vannbransjens viktigste møtested i Møre og Romsdal. På konferansen kan man knytte kontakter og møte kollegaer fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører for erfaringsutveksling, drøfting av faglige problemstillinger og oppdatering om nyheter i bransjen.

Fagtema

På konferansen ble en rekke sentrale fagtema bli belyst av dyktige forelesere:

  • Hvordan møte utfordringen med et ledningsnett i forfall?
  • Erfaringer med NoDig-metoder
  • Regelverk for samordning av ledninger i offentlige veger
  • NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – problem og ressurs
  • Ny drikkevannsforskrift
  • Vann til brannslokking og sprinkleranlegg
  • Kartlegging av slokkevannskapasitet
  • Sikkerhet og sårbarhet i vannforsyningen
  • Klimatilpasning og overvannshåndtering

Leverandørutstilling

Hele 36 leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren presenterte seg på stands. I programmet var det satt av god tid til utstillingsvandring og kontakt med leverandørene.

Det var stor interesse for utstillingen som ble arrangert i velegnede lokaler nær konferanselokalene

Det var stor interesse for utstillingen som ble arrangert i velegnede lokaler nær konferanselokalene

Omvisning på nytt hovedrenseanlegg for avløp for Kristiansund, RA 1 Hagelin

Renseanlegget er dimensjonert for 25 000 pe og er et primærrenseanlegg. Avløpsvannet fra Kristiansund by er i dag samlet til totalt 10 utslipp, hvorav 5 utslipp går til havnebassenget, Dalasundet eller Bolgsvaet (10 000 pe), som er resipienter med dårlig vannkvalitet. Før utslipp renses avløpsvannet i siler som ikke oppfyller forurensningsforskriftens rensekrav. Alle utslippene skal saneres og overføres til det nye renseanlegget via 10 hovedpumpestasjoner og avskjærende ledningssystemer. Når renseanlegget settes i drift, vil 3 utslipp (8 000 pe) bli sanert. Øvrige utslipp vil bli sanert i perioden 2017-2019. Byggingen av renseanlegget startet opp i april 2015, og det vil bli satt i drift i første halvår 2017.

Rensekrav

Rensekravet i forurensningsforskriften er i utgangspunktet sekundærrensing, men fylkesmannen kan ved gode resipientforhold (mindre følsomt område, ikke skadevirkninger på miljøet) godkjenne minimum primærrensing,som tilsvarer minst 20 % reduksjon av organisk stoff (BOF5) og minst 50 % reduksjon av suspendert stoff (SS). Fylkesmannen har gitt utslippstillatelse med krav om primærrensing.

Renseprosess

Avløpsvannet pumpes inn på renseanlegget på 2 parallelle prosesslinjer, og gjennomgår først en forbehandling i finrister (2 mm spalteåpning) og luftede sandfang. Ristene holder tilbake «avløpssøppel», mens sandfangene holder tilbake fett og sand. Avløpsvannet ledes derettergjennom flokkuleringskammer som er bygget for eventuelt behov for senere kjemisk felling, og deretter inn på sedimenteringsbasseng for fjerning av suspendert stoff. Forventet renseeffekt er ca. 55 % for SS og 39 % for BOF5. Ved tilsetting av fellingskjemikalier og/eller polymer kan renseeffekten økes til 75-80 % SS og 53-56 % BOF5. Renseeffekten for BOF5 er usikker, og er sterkt avhengig av hvor mye av det organiske stoffet som er i løst form. Renseanlegget er forberedt for eventuelle krav om sekundærrensing. For å oppfylle sekundærrensekravet, som er minst 70 % reduksjon av BOF5, må det bygges inn forsedimentering og et biologisk rensetrinn etter forbehandlingen, og det må tilsettes kjemikalier. Sedimenteringsbassengene kan benyttes for avskilling av biologisk slam.

Utslippsledninger

Fra renseanlegget graviteres det rensede avløpsvannet ut til kote -50, ca. 200 m fra land (overløpsledning til kote -20). For å sikre god innblanding i vannmassene, er det montert en diffusor på enden av ledningen.

Kostnader

Bygg, grunnarbeid, utomhusarbeid og utslippsledning er kalkulert til ca. 100 mill. kr ekskl. mva. Byggkostnaden utgjør 65 mill. kr og maskin og prosess 17 mill. kr. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader er kalkulert til 3,5 mill. kr. Kostnaden er inklusiv transport, behandling og deponering av ristgods og slam.

Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune guidet deltakerne rundt på avløpsrenseanlegget. Bygget er i 2 etasjer og har en grunnflate på ca. 1 340 m2

Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune guidet deltakerne rundt på avløpsrenseanlegget. Bygget er i 2 etasjer og har en grunnflate på ca. 1 340 m²

Middag i Festiviteten

Etter det faglige programmet første dag, var det servering av festmiddag i Festiviteten, Kristiansunds storslåtte kulturbygg, som ble oppført i jugendstil i 1914.

Frode Alnæs var vår konferansier under festmiddagen. Sammen med Øyvind Elgenes, bedre kjent som «Elg», underholdt han oss med gode historier, smittende humør og flott musikk. Frode og «Elg», som i 1984 dannet bandet «Dance With A Stranger», er blant norsk musikks mest populære artister

Frode Alnæs var vår konferansier under festmiddagen. Sammen med Øyvind Elgenes, bedre kjent som «Elg», underholdt han oss med gode historier, smittende humør og flott musikk. Frode og «Elg», som i 1984 dannet bandet «Dance With A Stranger», er blant norsk musikks mest populære artister

Konferanseprogram, utstillingskart, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken