Bakgrunn

Faggruppen ble etablert som en del av Driftsassistansens fellesprosjekt «Lekkasjereduksjon på vannledningsnettet», og hadde sitt første møte i juni 2015. Fellesprosjektet har som mål å redusere lekkasjetapet og effektivisere lekkasjesøkingsarbeidet gjennom følgende tiltak: 1) sette lekkasjesøking på dagsorden, 2) opplæring/kompetanseheving, 3) erfaringsutveksling og samarbeid, 4) velge optimalt lekkasjenivå, 5) ta i bruk effektive metoder, utstyr og teknologi. Fellesprosjektet omfatter følgende faser:

Fase 1: Etablering av Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet

Fase 2: Kartlegging av status

Fase 3: Utarbeidelse av forprosjekt for lekkasjereduksjon

Fase 4: Gjennomføring av anbefalte tiltak i fase 3

Målgruppe

Målgruppen er alle som arbeider med lekkasjesøking og lekkasjekontroll på administrativt og operativt nivå, dvs. både lekkasjesøkere og ansvarlige for planlegging og organisering av arbeidet.

Program

Hovedtema første dag var gjennomgang av resultater og anbefalinger fra fellesprosjektet, presentasjon av utstyr og metoder og formidling av erfaringer fra arbeid med lekkasjesøking både i form av forberedte innlegg og diskusjoner. Andre dag bestod i hovedsak av praktiske øvelser i lekkasjesøking i felt.

Når man ser bort fra de største tettstedene, består vannledningsnettet i fylket i hovedsak av plastledninger som byr på spesielle problemer både med hensyn til ledningspåvisning og lekkasjelytting. Metoder og utstyr for plastledninger ble derfor viet særlig oppmerksomhet.

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken.

Praktiske øvelser og demonstrasjon av utstyr i felt

Praktiske øvelser og demonstrasjon av utstyr i felt

Hvorfor bør du delta i faggruppen?

Kjerneaktiviteten til faggruppen er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører. Gjennom deltakelse i faggruppen får Driftsassistansens medlemmer tilgang til oppdatert kunnskap om lekkasjesøking og lekkasjekontroll, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.