Hurtiglenker (mer om medlem og sekretariat under):

Driftsassistansen adresseliste 2021

 

 

—————————- SIDEN ER UNDER REDIGERING ————————————–

 

—————————- SIDEN ER UNDER REDIGERING ————————————–

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal er organisert som en forening uten økonomisk formål, og er en selveiende og frittstående juridisk person (selvstendig rettssubjekt) med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret, og kan som selvstendig rettssubjekt inngå avtaler, gjøre innkjøp og være part i rettstvister mv. Figuren nedenfor viser hvordan Driftsassistansen er organisert, mens de formelle rammene for foreningens virksomhet fremgår av Vedtektene.

Organisasjonskart

 

Årsmøtet

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ og skal behandle følgende saker: Valg av styremedlemmer, styreleder og valgkomité, årsmelding og regnskap, handlingsprogram, budsjett, medlemsavgifter og andre saker som legges fram av styret eller som ønskes tatt opp av medlemmene. Årsmøtet skal iht. vedtektene normalt holdes i mai hvert år. Protokoller fra årsmøtene kan lastes ned fra disse lenkene:

Årsmøteprotokoll 2021

Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøteprotokoll 2019

Styret

Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag til revidert handlingsprogram og budsjett for inneværende år og forslag til medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde. Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet.

Styrets sammensetning fra 2021:

 • Cato Andersen, Stranda kommune (styreleder)
 • Eli Marte Harnes, Rauma kommune
 • Bjørn Røkkum, Sunndal kommune
 • Øyvind Vassbotn, Hareid kommune
 • Bjørnar Bendal, Herøy Vasslag SA (representant for samvirkevannverkene)
 • Ivar Selsbakk, Sykkylven Energi AS (varamedlem)
 • Jan Henry Kristensen, Hustadvika kommune (varamedlem)

Driftsassistansens formål og aktiviteter

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.

I henhold til vedtektene skal sekretariatet i samarbeid med medlemmene arrangere konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling.

Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte i forbindelse med bygging og drift av VA-anlegg har ikke vært utført etter 2012. Kjerneaktivitetene er konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste per telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene.

 

Faggrupper

Det er opprettet 2 faggrupper som et supplement til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og aktuelle fellesprosjekt. Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer gjennom plenumsdiskusjoner, men kompetanseheving gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører er også et sentralt element. I tillegg legges det opp til omvisning på renseanlegg og demonstrasjon av metoder og utstyr i felt.

Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører samt omvisning på aktuelle anlegg. Gjennom deltakelse i faggruppen får Driftsassistansens medlemmer tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Det er oppnevnt fagkomitéer som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene.

Moldeprosessen:

Bakgrunn

Faggruppen, som ble opprettet i 2011, samles normalt en gang hvert år. På landsbasis er det i overkant av 40 vannbehandlingsanlegg basert på Moldeprosessen, og 8 av disse er i Møre og Romsdal:

AnleggseierVannverkBehandlingsanleggByggeårDim. vannmengde (l/s)
Giske kommuneGiskeAlnes199650
Halsabygda Vassverk SAHalsabygdaHalsabygda199617
Hareid kommuneHareidNesset199545
Kristiansund kommuneKristiansundStorvatnet2007230
Molde vann og Avløp KFSentralvannverketHindalsrøra1999240
Smøla kommuneSmølaHjellbergsvatnet1997 (2013)20 (40)
Stemmedal Vasslag SAStemmedalStemmedal201650
Tingvoll kommuneIndre TingvollVasslia1994 (2015)26 (35)
Fagkomité:
 • Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA (leder for faggruppen)
 • Odd Elvanes, Hareid kommune
 • (Ny representant inn i 2021)

Avløpsrensing – silanlegg og store slamavskillere:

Bakgrunn

Faggruppen, som ble opprettet i oktober 2012, samles normalt en gang hvert år. Målgruppen for faggruppen er driftsledere og driftsoperatører, men møtene i faggruppen er også nyttige for personer som er ansvarlige for planlegging og prosjektering av nye renseanlegg samt oppgradering av eksisterende anlegg.

Fagkomité:
 • Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen)
 • NN, Rauma kommune
 • (Ny representant inn i 2021)

 

Medlemmer

Kom­muner og kommunale og interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer i foreningen, mens andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemme­hørende i også er medlem. Ingen av samvirkevannverkene har per april 2021 status som fullverdige medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og års­møtet.

I 2021 har Driftsassistansen 27 medlemmer og 19 assosierte medlemmer. Med unntak av Kristiansund er alle kommunene i Møre og Romsdal medlemmer i Driftsassistansen. Mattilsynet Region Midts 2 avdelinger i fylket og 16 samvirkevannverk er assosierte medlemmer.

Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen er sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og er ansvarlig for intern informasjon om Driftsassi­stansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner kan lastes ned fra denne lenken:

Driftsassistansen adresseliste 2021

Sekretariat

Foreningen har ingen ansatte. Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller en annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse skal i henhold til vedtektene fungere som sekretariat for foreningen.

Fra 2021 er Asplan Viak tildelt rollen som sekretariat med siviling Lars Saga som leder.