Om Driftsassistansen

Driftsassistansens formål og aktiviteter

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.

I henhold til vedtektene skal sekretariatet i samarbeid med medlemmene arrangere konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling.

Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte i forbindelse med bygging og drift av VA-anlegg har ikke vært utført etter 2012. Kjerneaktivitetene er konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste per telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene.

Organisasjon

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal er organisert som en forening uten økonomisk formål, og er en selveiende og frittstående juridisk person (selvstendig rettssubjekt) med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret, og kan som selvstendig rettssubjekt inngå avtaler, gjøre innkjøp og være part i rettstvister mv. Figuren nedenfor viser hvordan Driftsassistansen er organisert, mens de formelle rammene for foreningens virksomhet fremgår av Vedtektene.

Organisasjonskart

Organisasjonskart 2021

Årsmøtet

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ og skal behandle følgende saker: Valg av styremedlemmer, styreleder og valgkomité, årsmelding og regnskap, handlingsprogram, budsjett, medlemsavgifter og andre saker som legges fram av styret eller som ønskes tatt opp av medlemmene. Årsmøtet skal iht. vedtektene normalt holdes i mai hvert år. Protokoller fra årsmøtene kan lastes ned fra disse lenkene:

Styret

Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag til revidert handlingsprogram og budsjett for inneværende år og forslag til medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde. Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet.

Styrets sammensetning fra 2024:

 • NN (leder)
 • Siv Heggen Eltervåg, Volda kommune
 • Bjørn Røkkum, Sunndal kommune
 • Sondre Grimsmo, Tingvoll kommune
 • Tor Olav Vatn, Straumsnes Vassverk SA (representant for samvirkevannverkene)
 • Ivar Selsbakk, Sykkylven Energi AS (varamedlem)
 • Jan Henry Kristensen, Hustadvika kommune (varamedlem)

Styret skal avholde følgende møter i august og desember i 2024. I tillegg er det arbeidsmøter mellom styreleder og sekretariatet 2-4 ganger per år. Referat fra styremøtene er delvis arbeidsdokument og legges ikke ut på hjemmesidene, men alle viktige vedtak blir meddelt. Medlemmer som ønsker referatet kan kontakte sekretariatet.

Sekretariat

Foreningen har ingen ansatte. Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller en annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse skal i henhold til vedtektene fungere som sekretariat for foreningen.

Fra 2021 er Asplan Viak tildelt rollen som sekretariat med siviling Lars Saga som leder.

Faggrupper

Det er opprettet 2 faggrupper som et supplement til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og aktuelle fellesprosjekt. Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer gjennom plenumsdiskusjoner, men kompetanseheving gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører er også et sentralt element. I tillegg legges det opp til omvisning på renseanlegg og demonstrasjon av metoder og utstyr i felt.

Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører samt omvisning på aktuelle anlegg. Gjennom deltakelse i faggruppen får Driftsassistansens medlemmer tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Det er oppnevnt fagkomitéer som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene.

Moldeprosessen:

Faggruppen, som ble opprettet i 2011, samles normalt en gang hvert år. På landsbasis er det i overkant av 40 vannbehandlingsanlegg basert på Moldeprosessen, og 8 av disse er i Møre og Romsdal.

Fagkomité:

 • Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA (leder)
 • Odd Elvanes, Hareid kommune
 • Roger Ulvund, Tingvoll kommune

Avløpsrensing – silanlegg og store slamavskillere:

Faggruppen, som ble opprettet i oktober 2012, samles normalt en gang hvert år. Målgruppen for faggruppen er driftsledere og driftsoperatører, men møtene i faggruppen er også nyttige for personer som er ansvarlige for planlegging og prosjektering av nye renseanlegg samt oppgradering av eksisterende anlegg.

Fagkomité:

 • Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder)
 • Roger Nesset, Rauma kommune
 • Siri Heggen Eltervaag, Volda kommune

Medlemmer og assosierte medlemmer

Kom­muner og kommunale og interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer i foreningen, mens andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak kan opptas som assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemme­hørende i også er medlem. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og års­møtet.

I 2021 har Driftsassistansen 27 medlemmer og 19 assosierte medlemmer. Med unntak av Kristiansund er alle kommunene i Møre og Romsdal medlemmer i Driftsassistansen. Mattilsynet Region Midts 2 avdelinger i fylket og 16 samvirkevannverk er assosierte medlemmer.

Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen er sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og er ansvarlig for intern informasjon om Driftsassi­stansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner kan lastes ned fra denne lenken:

Adresseliste