Styreleder i Driftsassistansen Cato Andersen og daglig leder i Molde VA KF Bjarte Koppen.

Vannprisen 2021 til Molde vann og avløp KF

Vannprisen for 2021 ble delt ut på VA-konferansen i Ålesund foran 220 feststemte deltagere.

Her et utdrag av Andersen sin tale ved overrekkelsen med juryens begrunnelse:

Vannprisen for 2021 går til Molde vann og avløp, som ble opprettet i januar 2007 ved at den kommunale VA-etaten (Byingeniøravdelingen) ble organisert som et kommunalt foretak. På landsbasis er det bare fire andre kommuner som har samme organisering.

Foretaket har 58 ansatte fordelt på 5 avdelinger: forvaltning, prosjektering, anlegg, drift vann og drift avløp. Foretaket har totalansvar for vann- og avløpstjenestene i kommunen, og dekker alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, bygging og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Prisvinneren har lyktes godt med rekrutteringsarbeidet, og har dyktige medarbeidere på alle fagområder.

Foretaket driftes profesjonelt, og det er et høgt aktivitetsnivå på fornyelse av ledningsnettet og opprusting av vann- og avløpsrenseanlegg. En nøkkelfaktor i den sammenheng er klare prioriteringer, målstyring og god samhandling mellom styret og administrasjonen. Etter kommunesammenslåingen i 2020 er det lagt ned en betydelig innsats for å oppgradere vann- og avløpsanleggene i Midsund og Nesset.

Juryen vil berømme prisvinneren for målrettet og planmessig arbeid innen drift og vedlikehold, HMS-arbeid, lekkasjesøking, opprydding i spredt avløp, helhetlig overvannshåndtering og fornyelse av ledningsnettet. Nøkkelord her er et oppdatert ledningskartverk, hovedplaner, bruk av datamodeller, et komplett IK-system med tilhørende driftsrutiner og aktiv bruk av driftskontrollsystemet og FDV-systemet.

Juryen har også lagt stor vekt på prisvinnerens engasjement for Driftsassistansen. Dyktige og engasjerte fagpersoner i Molde vann og avløp har raust delt sin kunnskap med andre medlemmer gjennom omvisning på vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg, og gjennom innlegg på konferanser, kurs og fagmøter. På den måten har prisvinneren vært en sentral bidragsyter for å heve kompetansen i vannbransjen i Møre og Romsdal. Sist, men ikke minst, har prisvinneren i en årrekke bidratt med dyktige medarbeidere til å lede Driftsassistansens driftsoperatørgrupper og faggrupper (Moldeprosessen, lekkasjesøking og avløpsrensing).

Gratulerer med en velfortjent pris !

Vannprisen 2019 til Bernt Kvasnes

Driftsassistansens vannpris for 2019 er tildelt Bernt Kvasnes. Vinneren ble kunngjort under årsmøtet for Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal. Kvasnes får prisen for sin genuine innsats gjennom mer enn 40 år i vannforsyningen i Ålesund med særlig fokus på lekkasjekontroll. Prisen ble delt ut av styreleder Cato Andersen, Stranda kommune, på arbeidsplassen til Bernt 3. november.

Den kompetansen han har opparbeidet har han delt med kolleger i mange vannverk i fylket. Prisvinneren har også, sammen med sitt team, hjulpet mange vannverkseiere, private som kommunale, med kompliserte lekkasjesøk. Slik sett har prisvinneren og hans team en spisskompetanse som er svært verdifull.

Gjennom sitt systematiske arbeid med lekkasjekontroll har Kvasnes bidratt til å redusere sløsing med vann, noe som er svært viktig sett i et bærekraftsperspektiv. Ved å være en pådriver innen dette viktige satsingsområdet har Kvasnes bidratt til å holde kommunens kostnader med forsyning av drikkevann nede.

Bernt Kvasnes får også prisen fordi han har vært en viktig bidragsyter med kompetanse på lekkasjekontroll i de kursene som har vært arrangert i fylket, ikke minst i regi av Driftsassistansen.

Prisvinneren er også kjent for å være tidlige ute med å ta i bruk ny, avansert teknolog, både når det gjelder lytteutstyr og annet verktøy som sentralt driftskontrollanlegg.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, er stiftet av Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal, og deles ut hvert år. Prisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen, og administreres av sekretariatet for Driftsassistansen.

Vannprisen 2019
Vannprisen 2018

Vannprisen for 2018 til Surnadal kommune

Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune. Surnadal kommune fikk prisen for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut av styreleder Bjørn Skulstad, Ålesund kommune, under foreningens VA-konferanse på Scandic Seilet, Molde 07. mai 2019.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, er stiftet av Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal. Prisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen administreres av sekretariatet for Driftsassistansen, og deles ut hvert år. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen.

Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner lagt spesiell vekt på at Surnadal kommune gjennom en årrekke har drevet et målrettet arbeid med å oppgradere og utvikle sine vannbehandlingsanlegg og vært proaktiv mht drift og vedlikehold. I alt har Surnadal kommune pr. i dag ansvaret for 13 kommunale vassverk, fra det minste med 5 ab. og det største med ca. 1500 ab. Totalt har kommunen 241 kilometer med vannledninger.

Kommunen har også vært svært villig/behjelpelig ved å ta over private vassverk. Sentrale og nasjonale krav til vasskvalitet og drifting av vassverk har medført at private har hatt vanskeligheter med å imøtekomme slik krav. 5 av de nevnte 13 vassverkene har tidligere vært i privat eie. Etter en betydelig oppgradering vart ett av disse tidligere private vassverkene (Kvanne vassverk) nominert og tildelt prisen Regionens beste drikkevann i klassen overvannskilder. Under landsfinalen på Lillestrøm i mars i år fikk vassverket en flott 2. plass i konkurranse med vassverk fra hele landet. Surnadal kommune har vært tidlig ute med bl.a.: Digitalisering av ledningskartverk for alle vassverkene, sentral driftsovervåking. 10 av vassverkene er i dag overvåket 24/7 og digitalt FDV program – Forvaltning Drift Vedlikehold.

Vannprisen for 2017 til Einar Bergsli

Driftsassistansens Vannpris for 2017 er tildelt Einar Bergsli. Bergsli fikk prisen for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut av styreleder Bjørn Skulstad, Ålesund kommune, under foreningens VA-konferanse på Scandic Parken i Ålesund, 23. mai 2018.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, er stiftet av Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal. Prisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen administreres av sekretariatet for Driftsassistansen, og deles ut hvert år. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen.

Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner lagt spesiell vekt på prisvinnerens sentrale rolle innen det VA-faglige miljøet både her i fylket, men også ellers i landet. Prisvinneren har 40 års erfaring fra VA-prosjektering og utredninger i Møre og Romsdal, og kjenner således bedre enn de fleste VA-anleggene i fylket. Bergsli var også med i oppstarten av Driftsassistansen for Vann og Avløp i Møre og Romsdal. Fra sine kolleger får prisvinneren det beste skussmål, både som privatperson og som fagperson med en genuin interesse for vann- og avløpsfaget.

Vannprisen 2016 Eilif M Lervik

Vannprisen for 2016 til Eilif Lervik

Driftsassistansens Vannpris for 2016 er tildelt Eilif M. Lervik. Lervik fikk prisen for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut av styreleder Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF under foreningens VA-konferanse på Scandic Seilet i Molde, 10. mai 2017.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, kan ifølge statuttene gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Juryen for Vannprisen er styret i Driftsassistansen, som består av representanter fra kommuner og private vannverk i Møre og Romsdal.

Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner, lagt spesiell vekt på prisvinnerens store engasjement og interesse for Driftsassistansen. Både foreningens og Vannprisens historie går 30 år tilbake i tid. I perioden 1987-90 ble det gjennomført et fylkesomfattende prosjekt kalt «Effektiviseringsprogrammet for vannforsyningen i Møre og Romsdal». Gjennom dette prosjektet ble det gjennomført en rekke forbedringstiltak for vannforsyningen i fylket, og det ble klart at det var behov for å videreføre prosjektet gjennom et permanent samarbeid som grunnlag for kompetanseheving og samarbeid. Denne erkjennelsen førte til at Driftsassistansen i 1990 ble startet opp som et 3-årig prøveprosjekt, som ble videreført på permanent basis som forening fra 1993. I alle disse årene har prisvinneren hatt en sentral rolle, først som prosjektleder i Effektiviseringsprogrammet, og deretter som styremedlem i Driftsassistansen i mer enn 20 år. I hele 9 av disse årene har han vært styreleder.

Prisvinneren, som ble født i Sunndal i 1953, tok sin sivilingeniøreksamen ved NTNU i 1977 med hovedfag i by- og regionalplanlegging og særkurs innen veg-, vann- og avløpsteknikk. Han startet sin yrkesaktive karriere i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, deretter gikk turen til Eide kommune og senere konsulentfirmaet Asplan i Molde. I 1981 ble han ansatt i Sunndal kommune, hvor han har hatt sitt arbeid siden, først som avdelingsingeniør og overingeniør, og de siste 22 årene som leder for avdelingen for kommunaltekniske tjenester. Han kan derfor med rette karakteriseres som lojal både til sitt fag og sin arbeidsgiver.

Fra sine kolleger får prisvinneren det beste skussmål, både som privatperson og som fagperson med en genuin interesse for vann- og avløpsfaget. Ord som faglig dyktig, inkluderende, kreativ, effektiv og engasjert karakteriserer prisvinneren på en god måte.

Vannprisen for 2015

Driftsassistansen deler hvert år ut en vannpris. Prisen, som er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk, kan i henhold til statuttene gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskaper, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Styret i Driftsassistansen er jury for prisen, som ble delt ut første gang i 1986.

Vannprisen for 2015 gikk til Svein Thorsø. Prisvinneren er født i Kristiansund 31. desember 1951. Han gikk på yrkesskolen, maskin og mekanikk, og var blant annet ute til sjøs en periode. I 1975 begynte han å jobbe i Kristiansund kommune som assistent, først hos bygningssjefen, og deretter hos Byingeniøren i 1980. I 1984 – 1986 hadde han permisjon, og gikk da på teknisk fagskole, bygg og anlegg, i Ålesund. Da han kom tilbake til Byingeniøren sommeren 1986, begynte han å jobbe i stilling som tekniker.

På slutten av 1980 tallet startet Kristiansund kommune et storstilt arbeid med opprydding på avløpssektoren for å oppfylle rensekravene. Kristiansund ligger på flere øyer, og på grunn av topografien ble det bestemt at:

  • Det skulle bygges ca. 25 pumpestasjoner og et ukjent antall kilometer med overføringsledninger, samt 10 enkle renseanlegg (silanlegg)
  • Gammelt ledningsnett skulle saneres for å skille ut overvann i egen ledning og unngå at dette havnet i pumpestasjoner og renseanlegg

Det var mange hos Byingeniøren som deltok i dette arbeidet, men prisvinneren fikk en sentral rolle i detaljprosjektering av anleggene.

Kommunen startet med sanering av utslippene som gikk til Vågen og havnebassenget. Det var en konsulent som prosjekterte den første pumpestasjonen, men senere har Byingeniøren utført all prosjektering selv. Prisvinneren gikk løs på oppgaven med stor arbeidslyst og arbeidsglede, og tilegnet seg etter hvert mye kunnskap på området. Han har prosjektert nesten alle pumpestasjonene, rensende overløp, overføringsledningene og renseanleggene, samt mange saneringsprosjekt på ledningsnettet.

Pumping av avløpsvannet bort fra Vågenområdet var ferdigstilt i 1992, og det første renseanlegget ved havnebassenget var ferdigstilt i 1994. Hele oppryddingsarbeidet var ferdigstilt i 2001/2002.

Mange av pumpestasjonene og renseanleggene ligger i områder med verneverdig bebyggelse, eller nært inn til bebyggelse for øvrig, og det var estetisk utfordrende å utforme anleggene. Prisvinneren hadde et godt samarbeid med fylkeskonservatoren om utforming av pumpestasjonene med hensyn til utseende, takform, veggbekledning, type dører og vindu, fargevalg med mere.

I 2006 ga Byggeskikkutvalget i Kristiansund kommunens byggeskikkpris til Byingeniøren «for god utforming av renseanlegg og pumpestasjoner». Det var Svein Thorsø som mottok denne på vegne av Byingeniøren.

I 2008 var det kommunesammenslåing mellom Kristiansund og Frei, og det var nødvendig å oppgradere av flere av pumpestasjonene på Frei. Juryen har spesielt fremhevet at prisvinneren hadde idé til løsning og var ansvarlig for forprosjektering av ny pumpestasjon ved Rensvikvannet, et mye brukt rekreasjonsområde på Frei. Alle funksjoner er her dublert. Den har blant annet dobbel pumpesump og nødstrømsaggregat for å unngå overløp til vannet.

Også de siste 15 årene har det vært mye å gjøre på avløpssektoren. Kommunen har nå startet på en ny runde på grunn av nye og strengere rensekrav. Prisvinneren er nå med på prosjektering av nye pumpestasjoner og overføringsledninger, samt ombygging av de eksisterende renseanleggene til pumpestasjoner. Prisvinneren har hele tiden vært glad i jobben sin hos Byingeniøren, og han har hatt mange interessante arbeidsoppgaver. Han har aldri sagt nei til en oppgave, og har likt å diskutere løsninger med kollegaer, konsulenter og entreprenører. Rundt omkring i byen ser man spor etter det han har jobbet med, men svært mye ligger gravd ned i bakken.

På fritiden har han vært opptatt av romiljøet i byen, både i ungdommen og senere som en flink og godt likt trener i klubben. Senere har det blitt brukt mye fritid i det maritime miljøet. Spesielt i forbindelse med bevaring av Borgenes, en av byens gamle trålere.

Prisvinneren har hatt en del problemer med helsen, men det har ikke stoppet ham i jobben, og han har aldri vært av dem som klager. Han har sagt opp sin stilling fra årsskiftet 2016/2017, da han ønsker å gå av med pensjon når han blir 65 år. Kollegaene vil savne ham når han slutter, men de regner med at han ofte vil ta seg en tur innom kontoret for å se hva de driver med.

Vannprisen 2015